Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
 RSS
 Vote
 
  
Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên 2017

Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa đăng tải tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo mời họp

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo chi trả cổ tức

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa xin thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2015 ( tải file thông báo

Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

 Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa xin gửi đến Quý cổ đông tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 2016 như sau:

1. Chương trình đại hội bất thường 2016 ( tải file)

2. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty ( tải file )

3. Dự thảo Quy chế bầu bổ sung HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2014-2018 ( tải file )

4. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ( tải file)

Thông báo mời họp

  Hội đồng quản trị công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa trân trọng mời Quý cổ đông dự họp hội nghị cổ đông bất thường năm 2016 ( file giấy mời tải tại đây)

Tài liệu đại hội cổ đông

 Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hoà đăng tải tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông

Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2014

  Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2014 (file đính kèm)

Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015

        Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015.

|<<    <   
[1]2
   >    >>|
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...