Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
 RSS
 Vote
 
  
THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỜI NGÀY TỔ CHỨC ĐHCĐ 2019

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Thông báo mời họp.

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Tài liệu phục vụ Đại hội Cổ đông thường niên 2018

Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa đăng tải tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên 2017

Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa đăng tải tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo mời họp

Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo chi trả cổ tức

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa xin thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2015 ( tải file thông báo

Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

 Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa xin gửi đến Quý cổ đông tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 2016 như sau:

1. Chương trình đại hội bất thường 2016 ( tải file)

2. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty ( tải file )

3. Dự thảo Quy chế bầu bổ sung HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2014-2018 ( tải file )

4. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ( tải file)

Thông báo mời họp

  Hội đồng quản trị công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa trân trọng mời Quý cổ đông dự họp hội nghị cổ đông bất thường năm 2016 ( file giấy mời tải tại đây)

|<<    <   
[1]2
   >    >>|
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...