Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
Đại Hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2014-2018)

 Ngày 29/04/2014 Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa tiến hành Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2014-2018). Đại hội đã thành công tốt đẹp.

 Đại hội đồng cổ đông  nhiệm kỳ 2014-2018 có sự tham dự  của 31 cổ đông trong danh sách 89 cổ đông  hiện đang sở hữu vốn điều lệ công ty, trong đó có 20 cổ đông tham dự trực tiếp và 11 cổ đông tham dự thông qua ủy quyền, đại diên cho quyền sở hữu 12.933.900 cổ phần bằng 92,38% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã thảo luận một cách nghiêm túc và đã biểu quyết thông qua đạt tỉ lệ 100% của các Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ và biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2013; Báo cáo hoạt động hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009-2014 và phương hướng nhiệm vụ 2014-2018; Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014 và  chương trình kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018; Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức 2013, mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014….

Đại hội tập trung bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm năm thành viên:

1-    Ông Trịnh Văn Hiền

2-    Ông Đinh Võ Bến Hải

3-    Ông Nguyễn Minh Khải

4-    Ông Lê Thanh Tuấn

5-    Ông Phạm Thành Đô

Trúng cử vào Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:

1-    Ông Lê Khúc

2-    Ông Nguyễn Đình An

3-    Ông Nguyễn Hồng Nam

Đại Hội kết thúc lúc 11 giờ 30 ngày 29/04/2014

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...