Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
Tài liệu đại hội cổ đông

 Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hoà đăng tải tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông

Để chuẩn bị Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hoà xin gửi tới Quý cổ đông các tài liệu dự kiến trình thông qua Đại hội như sau:

1- Báo cáo kết quả thực hiện năm 2015 và kế hoạch 2016 (tải file )

2- Báo cáo tài chính 2015 được kiểm toán ( tóm tắt)  gồm cả báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính của công ty mẹ.( 02 file) (tải file tc công ty mẹ , tc hợp nhất )

3- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2015 (tải file )

4- Báo cáo của Ban Kiểm soát (tải file )

5- Tờ trình phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2015 (tải file)

6- Tờ trình thù lao HĐQT & BKS năm 2016 (tải file )

7- Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 ( tải file )


 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...