Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
Thông báo mời họp

  Hội đồng quản trị công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa trân trọng mời Quý cổ đông dự họp hội nghị cổ đông bất thường năm 2016 ( file giấy mời tải tại đây)

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...