Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

     Ngày 24 tháng 04 năm 2016, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa đã tiến hành Đại hội Cổ đông bất thường năm 2016. Đại hội đã thành công tốt đẹp.

       Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-ĐTKDV ngày 18/02/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty CP khoáng sản và đầu tư Khánh Hòa.

       Căn cứ công văn số 1294/ĐTKDV-QLVĐT3 ngày 03/06/2016 của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước về việc đề nghị chuyển nhượng cổ phần của SCIC tại Minexco cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty CP Việt Ren.

       Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết Hội đồng quản trị Minexco và theo đề nghị của Công ty CP Việt Ren tại văn bản số 180/CV-VRC ngày 08/06/2016 về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

       Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 có sự tham dự của 44 cổ động trong tổng số 93 cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách, trong đó có 27 cổ đông tham dự trực tiếp và 17 cổ động tham dự thông qua ủy quyền đại diện cho quyền sở hữu 12.737.000 cổ phần bằng 90,98% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa.

Nội dung cuộc họp:

         1. Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết công khai đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia đại hội nhất trí thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty (Điều 24.1 và Điều 36.1 về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát) cho phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành.

                2. Đại hội đã biểu quyết công khai đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham gia đại hội nhất trí thông qua việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của các ông có tên sau đây :

a.       Về Hội đồng quản trị: gồm 03 thành viên có đơn từ nhiệm

1.      Lê Thanh Tuấn

2.      Trịnh Văn Hiền

3.      Phạm Thành Đô

b.      Về Ban kiểm soát : gồm 02 thành viên có đơn từ nhiệm

1.      Nguyễn Đình An

2.      Lê Khúc

               3. Đại hội đã tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử vừa được Đại hội thông qua. Các ông có tên sau đây đã trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa nhiệm kỳ 2014-2018 như sau :

a.       Trúng cử bổ sung vào Hội đồng quản trị (03 thành viên)

1.      Ông Nguyễn Phi Hùng

2.      Ông Nguyễn Văn Tuấn

3.      Ông Nguyễn Văn Quảng

b.      Trúng cử bổ sung vào Ban kiểm soát (03 thành viên)

1.      Ông Nguyễn Văn Vân

2.      Ông Trần Như Tuấn Hải

3.      Ông Trần Quang Dũng

                4.  Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018 sau khi bầu bổ sung gồm các ông có tên sau đây :

a.       Hội đồng quản trị (05 thành viên)

1.      Ông Nguyễn Minh Khải

2.      Ông Đinh Võ Bến Hải

3.      Ông Nguyễn Phi Hùng

4.      Ông Nguyễn Văn Tuấn

5.      Ông Nguyễn Văn Quảng

b.      Ban kiểm soát (04 thành viên)

1.      Ông Nguyễn Hồng Nam

2.      Ông Nguyễn Văn Vân

3.      Ông Trần Như Tuấn Hải

4.      Ông Trần Quang Dũng

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 30 ngày ngày 24 tháng 06 năm 2016. 

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...