Tin nóng
 Đơn vị thành viên
 Photos
THÔNG BÁO VỀ VIỆC DỜI NGÀY TỔ CHỨC ĐHCĐ 2019

 

  Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa xin thông báo về việc chuyển ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 sang đầu năm 2020.

* Lý do :

- Để tập trung cho công tác sản xuất kinh doanh cuối năm;

- Ban lãnh đạo công ty hiện tại hoàn tất công tác rà soát, kiểm kê đánh giá lại tài sản doanh nghiệp và quyết toán tài chính giai đoạn 2015-2019;

- Thực hiện các thủ tục miễn nhiệm HĐQT, BKS theo điều lệ công ty do nhiệm kỳ 2015-2019 đã kết thúc và chuẩn bị nhân sự thay thế theo ý kiến sắp xếp của cổ đông chính.

* Thời gian và địa điểm cụ thể cho việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019 sẽ được gửi thư mời đến Quý cổ đông và thông báo trên website công ty.

(File Thông báo tải tại đây)

* Công ty xin gửi đến Quý cổ đông tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2019 :

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018. (Tải tại đây)

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019. (Tải tại đây)

- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2018. (Tải tại đây)

 
 Tin khác
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 248 Thống Nhất - Phương Sơn - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3821283 - Fax: 058.3823846
GPKD: 3703000482 - Phụ trách nội dung: ...